چرا شرکت های خدماتی به اپلیکیشن موبایل نیاز دارند؟